top of page

בדיקות אחרי תאונה, תקנה 308 / 309

מהי תקנה 309?

 

תקנה 309 לתקנות התעבורה:

(א) בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר

להשתמש בו אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי ולבלמים, לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים פגיעה בין

הסרנים, בעמודי המרכב כשהשלדה הינה חלק אינטגרל של המרכב, או כשהשלדה היא חלק מהרכב, אלא

לאחר שהרכב תוקן וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי במוסך מורשה הרשאי לתת תעודות

בדיקה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל 0830 (להלן: –

"מוסך מורשה")".

(ב) "לא ניתנה תעודת בדיקה כאמור בפסקה (א) יודיע על כך המנהל המקצועי במוסך המורשה

לרשות הרישוי".

 

תקנה 309 מתבצעת בשני מקרים:

 

1. במקרה של תאונה בה קיימת פגיעה באחת או יותר מהמקרים הבאים

*פגיעה בשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים

*פגיעה במערכת ההיגוי

*פגיעה במערכת הבלמים                                                      

2. במקרה של רכישת רכב מיבוא אישי

 

מהי תקנה 308?

(א)סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור בתקנה 703 (א) כי רכב שניתן עליו רשיון רכב

עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנוהג בו או למי שמחזיק

בפועל ברכב ובלבד שיש בידיו את רישיון הרכב הודעה (להלן הודעת אי שימוש) שבה יפורטו הפגמים 

ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי הענין, יודיע על כך לרשות הרישוי ויטול ממי שנמסרה לו

הודעת אי השימוש את רישיון הרכב, ובלבד שיפרט בהודעת אי השימוש אם הותר לו לעשות שימוש

ברכב, בכפוף להוראות תקנת משנה (ד); שוטר או בוחן כאמור בתקנת משנה זו רשאי לעכב את מתן

ההודעה לרשות הרישוי ל 84 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 84 שעות משעת מסירת 

הודעת אי שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי השימוש. 

 

(ב) סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גולמי העולה על 60 אחוזים, ימסור לנוהג בו או לבעלו

הודעה על אבדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, וכן יעביר את רשיון הרכב לרשות

הרישוי.   

 

תקנה 308 מתבצעת בשני מקרים:

 

1. במקרה של תאונה בה בוחן משטרתי ביטל את רישיון הרכב והוריד אותו מהכביש מחשש לליקוי מכאני חמור

 

2.  במקרה של תאונה בה שמאי הרכב קבע כי הנזק גדול מ50% משווי הרכב אך קטן מ60% (אובדן להלכה)

 

במקרים כאלה, יכולה חברת הביטוח לפצות את המבוטח במלוא ערך הביטוח כאילו מדובר בטוטאל לוס ולמכור 

את המכונית לסוחר רכב שמשפץ אותה ומוכר אותה הלאה. 

זאת, כשאחזקת חברת הביטוח והסוחר ברכב לתקופת התיקון והמכירה נעשית ברישום סף, שאינו מחויב בהוספת "יד".

 

לרוב, נמכרות מכוניות אלה מבלי להצהיר כי מדובר במכונית אחרי תאונה. לכן, הורה משרד התחבורה לחברות הביטוח לציין זאת ברישיון הרכב החל מ1.8.14

 

הבדיקה לפי תקנה 308/309 נעשית כ"י הנדסאי/מהנדס רכב מוסמך וכוללת

* בדיקת שלדה ממוחשבת

*בדיקת זוויות היגוי ומתילם אחוריים ממוחשבת

*בדיקת בלמים ממוחשבת

*בדיקת אורות ממוחשבת

 

*בנוסף מבצעת בדיקה ויזואלית כללית ונסיעת מבחן. בסיום הבדיקה תינתן תעודת תקינות לרכב

 

*חשוב להדגיש כי בתקנה נקבע שהשמאים ומנהלי מוסכי הפחחות הם אלו האמונים על יישום התקנה, 

 כשהם נדרשים לבצע בדיקה עפ"י תקנה זו בכל מקרב שבו הרכב נפגע בתאונה, באזור שבין הסרנים. 

 בנוסף לכך, המנהלים נדרשים לדווח למשרד התחבורה על כל מקרה שבו בעל רכב מסרב לבצע את הבדיקה.

 

 

 

bottom of page